فیلم جراحی تومور بدخیم لگن توسط دکتر فرشاد ابوالقاسم زاده + توضیحات آقای دکتر در مورد این جراحی

مقاله پیشنهادی:
درمان آرتروز لگن
نوبت آنلاین دکتر فرشاد ابوالقاسم زاده